The Infinity Cube of Fortune


CUBUL INFINIT AL NOROCULUI

THE INFINITY CUBE OF FORTUNE

Inspirată de cubul lui Rubik, cea mai cunoscută poetă de avangardă a Chinei, Yin Xiaoyuan (traducătoarea mea în limba chineză) a inventat un cub mai complex, cu multiple valențe spirituale și culturale, Cubul Infinit al Norocului, în care poți descoperi și poeme scrise de 20 de poeți contemporani din întreaga lume, care sunt considerați purtători de noroc (Italo Testa, Fabio Scotto, Jose Luis Gomez Tore, Ariadna Garcia, Toti O’Brian, Constantin Severin, Rafael-Jose Diaz, Juan Carlos Mestre, Johanna Domokos, Mario Nosotti, Alexander Shurbanov, Pina Piccolo, Adnan Ozer, Jesus Jimenez Dominguez, Fafael Soler, Cecile Ouhmani, Yin Xiaoyuan, Hai Shang, Sun Qian and Lu Kang).

Yin Xiaoyuan, Hai Shang, Sun Qian și Lu Kang sunt membrii fondatori ai Școlii de Poezie Enciclopedică din China.

Poemele mele au fost selectate de Yin Xiaoyuan din volumul încă nepublicat, „Carnavalul Morții” (tradus în engleză în colaborare cu scriitoarea americană Slim FitzGerald) și din cel aflat în lucru, „Viețile Pictorilor”.

Inspired by Rubik’s cube, the most known avant-garde poet from China, Yin Xiaoyuan (my translator in Chinese language) invented a more complex cube, with multiple spiritual and cultural faces, the Infinity Cube of Fortune, in which you may discover also poems written by 20 worldwide contemporary poets who are considered lucky bearers (Italo Testa, Fabio Scotto, Jose Luis Gomez Tore, Ariadna Garcia, Toti O’Brian, Constantin Severin, Rafael-Jose Diaz, Juan Carlos Mestre, Johanna Domokos, Mario Nosotti, Alexander Shurbanov, Pina Piccolo, Adnan Ozer, Jesus Jimenez Dominguez, Fafael Soler, Cecile Ouhmani, Yin Xiaoyuan, Hai Shang, Sun Qian and Lu Kang). Yin Xiaoyuan, Hai Shang, Sun Qian and Lu Kang are the founding members of the Encyclopedic Poetry School from China.

My poems have been selected by Yin Xiaoyuan from my unpublished book, „The Carnival of Death”(translated into English in collaboration with the American writer Slim FitzGerald) and from the work in progress, „The Lives of the Painters”.


Dragi poeți,
 
Un nou produs cultural și creativ al Școlii de poezie enciclopedică este online acum!
 
Cubul lui Rubik, inventat de arhitectul și inventatorul maghiar Erno Rubik, a fost proiectat pe baza mecanismului prin care toate cuburile se rotesc în jurul unei axe transversale tridimensionale perpendiculare pe centru.
Într-un „cub Rubik”, fiecare bloc arată doar 0-3 dintre fețele lor: 0 pentru blocul de bază, 1 pentru blocul central din fiecare față; 2 pentru părțile negre laterale și 3 pentru blocurile de colț. Blocurile laterale nu pot deveni niciodată colțuri și nici colțurile nu pot deveni blocuri laterale. Centrul este fixat și pentru fiecare față. Celelalte fețe ale acestora sunt ascunse pentru totdeauna vederii – asta nu este corect, ca o viață predestinată.
 
Într-un „Cub infinit”, care este unul special „2 * 2”, avem nu numai cele 6 fețe exterioare, ci și cele 3 fețe interioare „4 * 2”. Poate fi derulat în direcții diferite și fiecare față a fiecărei încuietori are oportunități egale de văzut. Aceasta este ceea ce căutăm: să fim indivizi egali și să împărtășim în mod egal binecuvântările zeiței Fortuna și toată lumea va avea lucrurile sale importante!
 
2021 va fi un an de redresare economică și culturală. Aici vă prezentăm acest „Cub roșu Infinit al Norocului”: ca simbol al norocului. Este vorba de topologie și semiologie, literatură și probabilitate. Există numeroase moduri de a-l deschide și a-l citi: culoarea fețelor exterioare este roșu catifelat, iar pentru interior avem fragmente din capodoperele poeților internaționali contemporani, cuvinte cheie pentru 2021.
 
Cum să-l folosiți:
 
Așezați cubul în palmă și desfășurați-l în orice dimensiune doriți. Vei deschide un plan 4X2. Selectați pătratul A care are o anumită relevanță pentru dvs. (cum ar fi: poeții care au aceleași inițiale sau numărul total de litere este numărul dvs. norocos etc.) ca punct de plecare:
[2] Mutați 2 pătrate în sensul acelor de ceasornic (rotind la un colț) în pătratul B;
[0] Găsiți pătratul C pe spatele pătratului B (situat pe un alt plan);
[2] Deplasați 2 pătrate în sens invers acelor de ceasornic pe planul lui C în pătratul D;
[1] Îndoiți pătratul D spre interior și aflați care pătrat este față în față cu el.
Poetul din Cutia E este „poetul tău norocos” din 2021!
 
Citiți extrase din poezia lor de mai jos:
 
https://mp.weixin.qq.com/s/KWOatYyAGXaTBbqAn7OU9w
 
Prețul este de 45 USD (1 cub + 1 cutie) + cheltuieli poștale.
Cumpărați 3 și veți primi cadou 1 suplimentar.
 
Vă rog să mă contactați dacă sunteți interesat.
 
Toate cele bune,
Yin Xiaoyuan
 
 
 
Dear Poets,
 
New cultural&creative product of Encyclopedic Poetry School is online now!
 
The Rubic’s Cube, invented by the Hungarian architect and inventor Erno Rubik, was designed based on the mechanism that all cubes rotate around a three-dimensional cross axis perpendicular to the center.
In a “Rubik’s cube”, every block only shows 0-3 of their faces: 0 for the core block, 1 for the center block in each face; 2 for side blacks and 3 for the corner blocks. The side blocks can never become corners and neither can corners become side blocks. The center is also fixed for each face. Their other faces are hidden from vision forever–that is not fair, like a predestined life.
In an “Infinity Cube”, which is a special “2*2” one, we not only have the 6 outer faces, but also the 3 “4*2” inner faces. It can be unfolded in different directions and each face of each lock has equal oppotunities to be seen. This is what we are seeking: to be equal individuals, and to equally share blessings of Fortune, and everybody will have his/her prime!
 
2021 will be a year of economic and cultural recovery . Here we present you with this “RED: Infinity Cube of Fortune”: as a symbol of good luck. It is about topology and semiology, literature and probability. There are numerous ways to open it and read it: the color of the outer faces is velvet red, and for the internal we have excerpts from the masterpieces of contemporary international poets, as the keywords for your 2021.
 
How to use it:
Place the cube in your palm and unfold it in any dimension you like. You will be opening a 4X2 plane. Select square A that has some relevance to you (such as: poets who share the same initials, or total number of letters happens to be your lucky number, etc.) as a starting point: 
[2] Move 2 squares clockwise (turning at a corner) to square B; 
[0] Find the square C on the back of square B (located on another plane); 
[2] Move 2 squares counterclockwise on the plane of C to square D; 
[1] Fold Square D inward and find out which square is face-to-face with it. 
The poet in Box E is your “lucky poet” of 2021!
 
Read excerpts from their poetry below:
https://mp.weixin.qq.com/s/KWOatYyAGXaTBbqAn7OU9w
 
 
The price is 45USD(1 cube+1 box) +postage.
Buy 3 and will get an extra 1 as gift.
 
Please contact me if you are interested.
 
Best regards,
Yin Xiaoyuan
 

 
Advertisement

About Constantin Severin

Constantin Severin (constantinseverin.ro) is a Romanian writer and, as a visual artist, the founder and promoter of the award-winning concept known as archetypal expressionism. He is the author of eight books of poetry, essays, and novels, and his poems have been published by major Romanian and international literary magazines. He is one of the editors of the French cultural magazine Levure littéraire.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s