„Wall and Neutrino. The Poet in New York”


     I am very happy to share with you one of the most important events in my life as a writer: my book of selected poems, „Wall and Neutrino. The Poet in New York”,  written between 1980-2000 was recently published in English version by the prestigious Cervena Barva Press, founded in 2005 by the American poet, Gloria Mindock, Poet Laureate in Somerville, Massachusetts, USA. The book has an amazing foreword signed by the Italian poet Manrico Murzi, the disciple and friend of Giuseppe Ungaretti and an afterword/blurb on the back-cover written by the American poet Andrew Singer, director of Trafika Europe magazine and radio (Europe’s literary radio station). The translators of my first book of selected poems in English are Liviu Martinescu, Dan Nicolae Popescu and Adrian Oproiu.

     Warm thanks to Gloria Mindock, publishing a book of poetry in these tragic times for mankind is both a sacrifice and a victory of light against darkness.

     „All of Constantin Severin’s work which I’ve seen proceeds from a single steady universal pulse – his poetry and fiction, his editing, his artwork and his organizing. It’s as if he’d simply alighted and settled somewhere slightly above and askew from this world, colonized that spot, and begun processing reality and producing art in this sublime frame ever since – like an own industry; like a small steady sun. In its steady universality, grounded in a strong particular European lineage, Constantin has managed to produce a body of work – and chiefly I am speaking of his poetry here, although it may also be true of his painting – which is somehow also unmarked, by which I mean both that it is unsullied, and also without jagged edges on which to snag. It is often the jagged edges by which one becomes acquainted with work of sometimes lesser or flashier poets. Thus, it becomes somehow easy to overlook Constantin’s body of work, in our crush of days – to miss its significant achievement. I believe history will be kind to Constantin Severin in this regard. His work is like a beautiful species of animal or plant which exists regardless of our noticing. It is a natural fount of clear coherent poetic output simply flowing, unselfishly and whole. His is a tree of ripened aesthetic fruit, ready to nourish us unstintingly in delight and recognition – if only we happen upon it. Here it is.”

Andrew Singer
Trafika Europe

The book can be ordered on Amazon:https://www.amazon.com/Wall…/dp/1950063445/ref=sr_1_1…or directly from the publisher Cervena Barva Press:http://www.thelostbookshelf.com/

     Sunt foarte fericit să vă împărtășesc unul dintre cele mai importante evenimente din viața mea de scriitor: cartea de poeme alese, „Zid Și Neutrino. Poetul în New York”, scrisă în anii 1980-2000, a fost publicată recent de prestigioasa editură Cervena Barva Press, înființată în anul 2005 de poeta americană Gloria Mindock, Poet Laureat în Somerville, Massachusetts, SUA. Cartea are o impresionantă prefață semnată de poetul italian Manrico Murzi, discipolul și prietenul lui Giuseppe Ungaretti și o postfață/scurtă prezentare pe coperta din spate scrisă de poetul american Andrew Singer, directorul revistei și postului de radio Trafika Europe (postul de radio literar al Europei). Traducătorii primei mele cărți de poeme alese în limba engleză sunt Liviu Martinescu, Dan Nicolae Popescu și Adrian Oproiu.

     Calde mulțumiri Gloriei Mindock, a publica o carte de poezie în aceste vremuri tragice pentru omenire este atât un sacrificiu cât și o victorie a luminii împotriva întunericului.

     „Toate lucrările lui Constantin Severin pe care le-am văzut provin dintr-un unic puls universal constant – poezia și ficțiunea sa, montajul său, lucrările sale de artă și organizarea sa. De parcă ar fi coborât din această lume și s-ar fi instalat undeva ușor deasupra și pieziș, ar fi colonizat acel loc și ar fi început să proceseze realitatea și să producă de atunci artă în acest cadru sublim- ca o industrie proprie; ca un mic soare peren. În universalitatea sa constantă, întemeiată pe o puternică descendență europeană, Constantin a reușit să producă un corp de lucrări – și în principal vorbesc aici despre poezia sa, deși acest lucru poate fi adevărat și pentru pictura sa – care este cumva și nemarcat, adică vreau să spun că este atât de neatins, cât și fără margini zimțate pe care să se prindă. Cel mai adesea marginile zimțate sunt cele prin care cineva face cunoștință cu opera unor poeți uneori mai mici sau mai strălucitori. Astfel, devine cumva ușor să treci cu vederea corpusul muncii lui Constantin, în zilele noastre care te strivesc- să pierzi din vedere realizarea semnificativă a acestuia. Cred că istoria va fi binevoitoare cu Constantin Severin în această privință. Opera sa este ca o specie frumoasă de animale sau plante care există indiferent de observația noastră. Este un izvor natural de producție poetică coerent și clar care curge pur și simplu, în mod altruist și în întregime. Un veritabil copac de fructe estetice coapte, gata să ne hrănească neîncetat în încântare și recunoaștere – dacă din întâmplare ne-am întâlnit cu el. Aceasta e creația sa.”

Andrew Singer

Trafika Europe

Advertisement

About Constantin Severin

Constantin Severin (constantinseverin.ro) is a Romanian writer and, as a visual artist, the founder and promoter of the award-winning concept known as archetypal expressionism. He is the author of eight books of poetry, essays, and novels, and his poems have been published by major Romanian and international literary magazines. He is one of the editors of the French cultural magazine Levure littéraire.
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s