„The Cities of Giorgio de Chirico”


      I’m thrilled to announce that my new book of poems, „The Cities of Giorgio de Chirico”, written in 2020, was recently published in a bilingual edition, Romanian/English, by one of the most known poetry publishers in India, CYBERWIT, founded in 2002 by the poet Dr. Karunesh Kumar Agarwal. The English version belongs to Constantin Severin and to Slim FitzGerald, a young writer from USA.

     The book has a blurb signed on the back-cover by the great American writer, Norman Lock:

     „Constantin Severin’s poems belonging to the poetry collection  ’’The Cities of Giorgio de Chirico” are marvelous. I respond with my own blood and half-forgotten memories to his visceral accounts of a world undergoing dissolution, a change far beyond the ordinary and for which words cannot suffice and yet, miraculously, they do in his poems. I am taken most of all with the evocations of an older Romania, which existed in myths and in the mythic visitations of hummingbird, lilac, and butterflies and grandparents. There is about the suite a quality of legend, something ancient and I believe that Severin and the translator Slim FitzGerald have succeeded in capturing the ancient mind that lies beneath the body bags, the plague beneath the Corona virus.”

     Am plăcerea să vă anunț că noua mea carte de poeme, „Orașele lui Giorgio de Chirico”, scrisă în anul 2020, a fost publicată recent într-e ediție bilingvă română/engleză, de una dintre cele mai cunoscute edituri de poezie din India, CYBERWIT, înființată în anul 2002 de poetul Dr. Karunesh Kumar Agarwal. Versiunea în limba engleză a poemelor a fost realizată de Constantin Severin și Slim FitzGerald, o tânără scriitoare din SUA.

     Cartea are o scurtă prezentare pe coperta din spate semnată de marele scriitor american, Norman Lock:

     „ Poemele lui Constantin Severin aparținând colecției „Orașele lui Giorgio de Chirico” sunt minunate. Răspund cu propriul meu sânge și cu amintiri pe jumătate uitate la relatările sale viscerale despre o lume aflată în disoluție, într-o schimbare mult dincolo de obișnuit și pentru care cuvintele nu pot fi suficiente și totuși, în mod miraculos, o fac în poeziile sale. Sunt impresionat mai ales de evocările unei Românii mai vechi, care a existat în mituri și în aparițiile mitice ale păsării colibri, liliacului, fluturilor și bunicilor. Există în această serie o calitate a legendei, ceva antic și cred că Severin și traducătorul Slim FitzGerald au reușit să surprindă mintea străveche care palpită sub trupurile în pungi, sub ciuma virusului Corona.”

The poetry lovers can find the book on AMAZON:

Advertisement
Tagged , , | Leave a comment

The Infinity Cube of Fortune


CUBUL INFINIT AL NOROCULUI

THE INFINITY CUBE OF FORTUNE

Inspirată de cubul lui Rubik, cea mai cunoscută poetă de avangardă a Chinei, Yin Xiaoyuan (traducătoarea mea în limba chineză) a inventat un cub mai complex, cu multiple valențe spirituale și culturale, Cubul Infinit al Norocului, în care poți descoperi și poeme scrise de 20 de poeți contemporani din întreaga lume, care sunt considerați purtători de noroc (Italo Testa, Fabio Scotto, Jose Luis Gomez Tore, Ariadna Garcia, Toti O’Brian, Constantin Severin, Rafael-Jose Diaz, Juan Carlos Mestre, Johanna Domokos, Mario Nosotti, Alexander Shurbanov, Pina Piccolo, Adnan Ozer, Jesus Jimenez Dominguez, Fafael Soler, Cecile Ouhmani, Yin Xiaoyuan, Hai Shang, Sun Qian and Lu Kang).

Yin Xiaoyuan, Hai Shang, Sun Qian și Lu Kang sunt membrii fondatori ai Școlii de Poezie Enciclopedică din China.

Poemele mele au fost selectate de Yin Xiaoyuan din volumul încă nepublicat, „Carnavalul Morții” (tradus în engleză în colaborare cu scriitoarea americană Slim FitzGerald) și din cel aflat în lucru, „Viețile Pictorilor”.

Inspired by Rubik’s cube, the most known avant-garde poet from China, Yin Xiaoyuan (my translator in Chinese language) invented a more complex cube, with multiple spiritual and cultural faces, the Infinity Cube of Fortune, in which you may discover also poems written by 20 worldwide contemporary poets who are considered lucky bearers (Italo Testa, Fabio Scotto, Jose Luis Gomez Tore, Ariadna Garcia, Toti O’Brian, Constantin Severin, Rafael-Jose Diaz, Juan Carlos Mestre, Johanna Domokos, Mario Nosotti, Alexander Shurbanov, Pina Piccolo, Adnan Ozer, Jesus Jimenez Dominguez, Fafael Soler, Cecile Ouhmani, Yin Xiaoyuan, Hai Shang, Sun Qian and Lu Kang). Yin Xiaoyuan, Hai Shang, Sun Qian and Lu Kang are the founding members of the Encyclopedic Poetry School from China.

My poems have been selected by Yin Xiaoyuan from my unpublished book, „The Carnival of Death”(translated into English in collaboration with the American writer Slim FitzGerald) and from the work in progress, „The Lives of the Painters”.


Dragi poeți,
 
Un nou produs cultural și creativ al Școlii de poezie enciclopedică este online acum!
 
Cubul lui Rubik, inventat de arhitectul și inventatorul maghiar Erno Rubik, a fost proiectat pe baza mecanismului prin care toate cuburile se rotesc în jurul unei axe transversale tridimensionale perpendiculare pe centru.
Într-un „cub Rubik”, fiecare bloc arată doar 0-3 dintre fețele lor: 0 pentru blocul de bază, 1 pentru blocul central din fiecare față; 2 pentru părțile negre laterale și 3 pentru blocurile de colț. Blocurile laterale nu pot deveni niciodată colțuri și nici colțurile nu pot deveni blocuri laterale. Centrul este fixat și pentru fiecare față. Celelalte fețe ale acestora sunt ascunse pentru totdeauna vederii – asta nu este corect, ca o viață predestinată.
 
Într-un „Cub infinit”, care este unul special „2 * 2”, avem nu numai cele 6 fețe exterioare, ci și cele 3 fețe interioare „4 * 2”. Poate fi derulat în direcții diferite și fiecare față a fiecărei încuietori are oportunități egale de văzut. Aceasta este ceea ce căutăm: să fim indivizi egali și să împărtășim în mod egal binecuvântările zeiței Fortuna și toată lumea va avea lucrurile sale importante!
 
2021 va fi un an de redresare economică și culturală. Aici vă prezentăm acest „Cub roșu Infinit al Norocului”: ca simbol al norocului. Este vorba de topologie și semiologie, literatură și probabilitate. Există numeroase moduri de a-l deschide și a-l citi: culoarea fețelor exterioare este roșu catifelat, iar pentru interior avem fragmente din capodoperele poeților internaționali contemporani, cuvinte cheie pentru 2021.
 
Cum să-l folosiți:
 
Așezați cubul în palmă și desfășurați-l în orice dimensiune doriți. Vei deschide un plan 4X2. Selectați pătratul A care are o anumită relevanță pentru dvs. (cum ar fi: poeții care au aceleași inițiale sau numărul total de litere este numărul dvs. norocos etc.) ca punct de plecare:
[2] Mutați 2 pătrate în sensul acelor de ceasornic (rotind la un colț) în pătratul B;
[0] Găsiți pătratul C pe spatele pătratului B (situat pe un alt plan);
[2] Deplasați 2 pătrate în sens invers acelor de ceasornic pe planul lui C în pătratul D;
[1] Îndoiți pătratul D spre interior și aflați care pătrat este față în față cu el.
Poetul din Cutia E este „poetul tău norocos” din 2021!
 
Citiți extrase din poezia lor de mai jos:
 
https://mp.weixin.qq.com/s/KWOatYyAGXaTBbqAn7OU9w
 
Prețul este de 45 USD (1 cub + 1 cutie) + cheltuieli poștale.
Cumpărați 3 și veți primi cadou 1 suplimentar.
 
Vă rog să mă contactați dacă sunteți interesat.
 
Toate cele bune,
Yin Xiaoyuan
 
 
 
Dear Poets,
 
New cultural&creative product of Encyclopedic Poetry School is online now!
 
The Rubic’s Cube, invented by the Hungarian architect and inventor Erno Rubik, was designed based on the mechanism that all cubes rotate around a three-dimensional cross axis perpendicular to the center.
In a “Rubik’s cube”, every block only shows 0-3 of their faces: 0 for the core block, 1 for the center block in each face; 2 for side blacks and 3 for the corner blocks. The side blocks can never become corners and neither can corners become side blocks. The center is also fixed for each face. Their other faces are hidden from vision forever–that is not fair, like a predestined life.
In an “Infinity Cube”, which is a special “2*2” one, we not only have the 6 outer faces, but also the 3 “4*2” inner faces. It can be unfolded in different directions and each face of each lock has equal oppotunities to be seen. This is what we are seeking: to be equal individuals, and to equally share blessings of Fortune, and everybody will have his/her prime!
 
2021 will be a year of economic and cultural recovery . Here we present you with this “RED: Infinity Cube of Fortune”: as a symbol of good luck. It is about topology and semiology, literature and probability. There are numerous ways to open it and read it: the color of the outer faces is velvet red, and for the internal we have excerpts from the masterpieces of contemporary international poets, as the keywords for your 2021.
 
How to use it:
Place the cube in your palm and unfold it in any dimension you like. You will be opening a 4X2 plane. Select square A that has some relevance to you (such as: poets who share the same initials, or total number of letters happens to be your lucky number, etc.) as a starting point: 
[2] Move 2 squares clockwise (turning at a corner) to square B; 
[0] Find the square C on the back of square B (located on another plane); 
[2] Move 2 squares counterclockwise on the plane of C to square D; 
[1] Fold Square D inward and find out which square is face-to-face with it. 
The poet in Box E is your “lucky poet” of 2021!
 
Read excerpts from their poetry below:
https://mp.weixin.qq.com/s/KWOatYyAGXaTBbqAn7OU9w
 
 
The price is 45USD(1 cube+1 box) +postage.
Buy 3 and will get an extra 1 as gift.
 
Please contact me if you are interested.
 
Best regards,
Yin Xiaoyuan
 

 
Tagged , | Leave a comment

Three Poems in English and Chinese


THE CITIES OF GIORGIO DE CHIRICO

the world is a honeycomb of ghost towns with warheads and gothic rosettes

throughout which haunts alienation dreaming and loss

among arches with huge shadows towers and marble statues

empty squares mannequins in windows with drawn shutter

Andrea Bocelli sings alone in the Milan Dome

people with masks pass blindly over blossoming cherries

from the parks the caresses of lovers have disappeared

along with the cries of children

an old man with a plastic bag walks down the deserted street

with eyes iridescent from the depths of an atavistic fear

he tries to cover his yellow ears with cotton wool

he doesn’t want to hear the sirens

which drives away angels and bees

people have become islands infected with fear

in the increasingly lonely cities of Giorgio de Chirico

pictor optimus

Suceava, April 15, 2020

English version by Constantin Severin&Slim FitzGerald

喬治歐‧德‧奇里訶的城市

世界是鬼城的蜂巢有子彈頭和哥德式玫瑰窗花

始終困擾着疏離的夢想和迷失

在陰影巨大的塔下和大理石像之間的拱門

在百葉窗下空框內的人體模型

安德烈‧波伽利在米蘭大教堂上獨自唱歌

人們戴着口罩麻木地掠過盛開的櫻桃

公園裏戀人的愛撫消失影踪

伴隨孩子們的哭聲

拿着膠袋的老人走過荒涼的街

原始死亡的恐懼下是彩虹般的眼神

他試圖用棉球塞蓋那發黃的耳朵

他不想聽見警號的響鳴

這會驅趕天使和蜜蜂

人們成為感染恐懼的孤島

在越顯寂寞的喬治歐‧德‧奇里訶之城

最好的畫家

君士坦丁‧謝菲林

2020年4月25日羅馬尼亞‧蘇齊化

Chinese version by KwokShuiha&Wei Pengzhan

註:安德烈‧波伽利(Andrea Bocelli,1958)是一位意大利盲人歌手。

喬治歐·德·奇里訶(Giorgio de Chirico,1888 -1978 )是一名超現實畫派大師。

RED MONOCHROME DREAM

in a dream i scattered my own self who was dreaming me insatiably

in a white hospital room while painting the walls
with the brush dipped in my own blood
doctors in astronaut suits
coveralls three pairs of gloves glasses masks and visors
closely watching the monitor of a video laryngoscope

red zigzag

someone is trying to snatch the brush from my right hand
but my drawing of blood is advancing rapidly
it drains into hallways with anxious silhouettes and dazzling lights
on spiral staircases and in hundreds of rooms with intubated patients
thirsty for all the oxygen in the world

red zigzag

the blood covers the birches in the yard and the dew lilies
ambulances and trucks of the dead waiting in line
the deserted city where the birds also seem to have a limping flight


in a dream I lost the death who was dreaming insatiably
all my stories of life

Suceava, April 23, 2020

English version by Constantin Severin&Slim FitzGerald

單色紅夢

在夢裡,我無休止地夢見自已不斷地撕碎自己

在白色的病房裡粉刷牆壁

用刷子蘸上我自己的血

穿上宇航服的醫生

工作服配上眼鏡 口罩 遮光罩和三副手套

密切觀察着喉鏡監察視頻

血紅斑斑

有人試圖從我右手搶走刷子

我迅即流出鮮血

它伴隨焦慮的剪影和耀眼的燈光流入走廊

渴求世界所有的氧氣

血紅斑斑

血液覆蓋院子裏的樺樹和滿露水的百合

載着死者的救護車和卡車在排隊等候

荒蕪的城市裡鳥兒似乎跛蹓地飛翔

在夢中,我無休止地夢見自己死去

我所有的人生故事

君士坦丁‧謝菲林

2020年4月23日羅馬尼亞‧蘇齊化

Chinese version by KwokShuiha&Wei Pengzhan

THE CYBERNETIC GHOUL

my generation has been reborn
three times from its own ashes

in my childhood people built their destiny
thinking of the being of nature

in my youth the world shaped its becoming into being
thinking the unthinkable

in my old age the world is cutting its chaos
thinking the being of language

future generations will not have to be reborn
thinking of the being of nature

Suceava, April 25, 2020

English version by Constantin Severin&Slim FitzGerald

網絡惡靈

我這一代已經重生

三遍用上自己的灰燼

我的童年時代

人們建立自己的命運  

思考大自然的存在

我年輕的時候 

世界被塑造得無法想像

我的晚年

世界正在擺脫混亂

思考語言的存在

未來後代將不必重生

人將成為永恆的網絡惡靈

君士坦丁‧謝菲林

2020年4月25日羅馬尼亞‧蘇齊化

Chinese version by KwokShuiha&Wei Pengzhan

Tagged | Leave a comment

Three poems accepted by Poetry&Covid Project


Professor Anthony Caleshu

Glad to be accepted to be a part of the amazing Poetry and Covid (2020-2021), a project funded by the UK Arts and Humanities Research Council, University of Plymouth, and Nottingham Trent University, together with so many and distinguished worldwide poets! A true global interactive online poetry anthology, with poems being published daily.

Many thanks to the
principal investigator, Professor Anthony Caleshu, University of Plymouth and to the co-investigator, Dr. Rory Waterman, Nottingham Trent University and to research-assistant,  Sam Kemp, University of Plymouth, who selected my three poems for this project.

.

     In 2000, after over 20 years of dreaming in the realm of  poetry, I felt that I wrote too much and I finished my main projects, the first one being a long poem dedicated to the huge cities, megalopolis, „Wall and Neutrino. The Poet in New York”. I even made public statements that I will no longer write poetry and I will focus on oil painting, my first love, and on writing novels.

    This Spring I discovered that in a strange and dangerous period, characterized by fear, death and fake-news, the best way to express myself and to fight against despair and solitude is to write poetry. I found myself, my family and my friends in the middle of a true Carnival of Death (my home-city, Suceava, was the first to experiment the lockdown in Romania) and unexpectedly since April until July 2020 I wrote a new book of poetry, „The Carnival of Death”.

     I hope that soon we’ll regain our normal life and I will no longer be frightened that the word „closeness” will be deleted from the dictionary.

Tagged , , | Leave a comment

My Poetry in Chinese


YIN XIAOYUAN. Photo by Song Zuifa

My Poetry in Chinese

Poezia mea în limba chineză

The well-known Chinese poet Yin Xiaoyuan will translate 10 of my poems (5 from the future book, „The Carnival of Death” and 5 from the work in progress, „The Lives of the Painters”) to be published next year in the works of the Encyclopedic Poetry School, founded by her.

My poem „Frida Kahlo” in Chinese

by Yin Xiaoyuan

弗里达·卡罗

我从不把梦想透露给画布,我只画两个弗里达

滴血的心脏在颤抖手掌组成的筐中搏动着

我是鸽子,是荡妇,是天使和魔鬼,共产和资本主义者

幸福如同闪亮的匕首,藏在西班牙大披肩下

痛与孤独是我忠诚的连体婴

这激发了我不断创作自画像

那些颜色都提取自痛苦的彩虹

红色——一团破碎的骨头鲜血淋漓,那年我十八岁

橙色——龙舌兰花冠每三十年就盛开一次

黄色——我的身体已经与痛苦决裂,在一道迷人天使的光晕中

绿色——一条绿玉珠链作为奇异的痛苦的吸引物

蓝色——蓝房子里诞生了我的众多作品和爱情故事,伴随着剧烈的疼痛

靛青——迭戈的帽子,这个男人带来了我人生的“第二次事故”

紫色——在这个宇宙中我重新在爱与痛苦间获得了平静

我逐渐明白死亡巴士的终点是艺术

它就在蓝房子里床正上方天花板上的镜子下面

我随着第一批画的诞生获得了新生

随着那些我至死不渝爱着的男人和女人们

安德烈·布勒东将我称作“绑在缎带上的炸弹”

脆弱与强大 ,在美国土地上他们对我如此评价

长着黑鸟般连心眉的脆弱的人

一只蜂鸟从生命的神秘岩浆中冲出,超离了死亡

也许我并不愿意变得完整和强壮

比如破碎前的脊柱、锁骨、肋骨和盆骨

心碎之后才能企及爱的深邃之处

有时喜悦充满胸腔,我受缚于矫正胸衣的胸腔

绚烂的悲伤淹没了我的眼睛

我热爱这生活,它的明暗对照如此美妙

我选择内在的丰盈而非转瞬即逝的幸福

我感觉一种坚硬与韧性骨鲠在喉

仿佛我绝望地吞下了整个世界

我想进入完整之中最黑暗的部位

我便不会再听到饥饿孩子们的哭泣

我需要一场风暴让我流动成一首未写之歌

最终艺术给了我翅膀,我忘记腿部坏疽的伤痛

我艺术的嘶吼比我身份的呐喊更急切

2020年8月12日写于罗马尼亚苏恰瓦

FRIDA KAHLO

I never laid down dreams on the canvas I just painted the two Frida

with a bloody heart throbbing in the bucket of my trembling palms

I was a dove and a bitch an angel and a demon a communist and a capitalist

happiness is a shining knife blade hidden under the rebozo scarf

pain and loneliness were my faithful Siamese

which inspired me to paint my self-portrait indefinitely

with colors extracted from the most beautiful rainbow of pain

red-a lump of broken bones sprinkled with blood at the age of 18 years

orange-a corolla of agave blooming from pain every 30 years

yellow-my body disintegrated with pain in a halo of a loving angel

green- a necklace of jade beads worn as a strange attractor of pain

blue-in Casa Azul I gave birth to my works and love stories  with intense pain

indigo- Diego’s hat the man who provoked my second accident

purple-the universe in which I recomposed myself from love and suffering

I gradually understood that the death bus had art as its final destination

soon under the mirror mounted above the bed in the Casa Azul

I was born for the second time with the first paintings

and with the cries of the women and men I loved to the end

André Breton said I was a ribbon wrapped around a bomb

fragility and strength were the words with which I was described in Gringolandia

a fragile creature with eyebrows joined together like black bird wings

a hummingbird gushing from the mysterious lava of life returned from death

maybe I wouldn’t have been whole and strong

without the spine clavicle ribs and pelvis shattered

the depth of love can only be reached after your have broken your heart

sometimes joy filled my chest tight in orthopedic corsets

while the dazzling sadness overwhelmed my eyes

I loved life in chiaroscuro and the contrasting beauty

and I preferred inner fullness instead of fleeting happiness

I always felt something hard and persistent in my throat

as if I had desperately devoured the whole world

I wanted to get inside the darkest part of the wholeness

so that I will no longer hear the cries of starving children

I wanted a storm to come that would make me flow into an unwritten song

in the end art gave me wings and I forgot the pain the gangrenous leg

the scream of my art is as intense as the scream of my identity

Suceava, August 12, 2020

FRIDA KAHLO

nu am așternut niciodată vise pe pânză doar am pictat cele două Frida

cu inima însângerată pulsând în căușul palmelor tremurânde

am fost porumbiță și cățea înger și demon comunistă și capitalistă

fericirea e o lamă strălucitoare de cuțit ascuns sub eșarfa rebozo

durerea și singurătatea au fost siamezele mele fidele

ce m-au inspirat  să-mi pictez autoportretul la nesfârșit

cu culori extrase din cel mai frumos curcubeu al durerii

roșu-o grămăjoară de oase rupte stropite cu sânge la vârsta de 18 ani

oranj-o corolă de agavă înflorind din durere o dată la 30 de ani

galben-trupul meu dezintegrat de durere într-o aureolă de înger iubitor

verde-o salbă din mărgele de jad purtată ca un straniu atractor al durerii

albastru-Casa Azul în care mi-am născut operele și iubirile cu dureri intense

indigo-pălăria lui Diego bărbatul care mi-a dăruit al doilea accident

violet-universul în care m-am realcătuit din iubire și suferință

am înțeles treptat  autobuzul morții avea ca destinație finală arta

curând sub oglinda montată deasupra patului din Casa Azul

mă nășteam a doua oară laolaltă cu primele picturi

și cu strigătele femeilor și bărbaților pe care i-am iubit până la capăt

André Breton a spus că sunt o panglică înfășurată în jurul unei bombe

fragilitate și forță au fost cuvintele cu care am fost descrisă în Gringolandia

o făptură firavă cu sprâncenele unite ca niște aripi de pasăre neagră

o pasăre colibri țâșnind din lava misterioasă a vieții întoarse din moarte

poate că nu aș fi fost întreagă și puternică sufletește

fără coloana vertebrală clavicula coastele și pelvisul făcute țăndări

adâncimea iubirii poate fi atinsă doar după ce ți-ai frânt inima

uneori bucuria îmi umplea pieptul strâns în corsete ortopedice

în timp ce tristețea orbitoare îmi copleșea ochii

eu am iubit viața în clarobscur frumusețea contrastantă

și am preferat plinătatea interioară în locul fericirii trecătoare

am simțit mereu ceva dur și persistent în gâtlejul meu

de parcă aș fi înfulecat cu disperare întreaga lume

am vrut să pătrund în interiorul cel mai întunecat al totului

ca să nu mai aud plânsetele copiilor care mor de foame

am vrut să vină o furtună care să mă facă să curg într-un cântec nescris

până la urmă arta mi-a dat aripi și am uitat de durere de piciorul cangrenat

țipătul artei mele e la fel de intens ca țipătul identității mele

Suceava, 12 august 2020

Yin Xiaoyuan(Yīn Xiǎoyuán, “殷晓媛” in Chinese) is an avant-garde, crossover epic poet as well as a cross-genre & multilingual writer, founder of Encyclopedic Poetry School (est. 2007), initiator of Hermaphroditic Writing Movement and chief drafter of Declaration of Hermaphroditic Writing, Editor and visual designer of “Encyclopedic Poetry School A.I. Papercube” (10th Anniversary Special Edition) , “12th Anniversary Poetry Photography Manuscripts Album” and “2020 Yearbook: Poetry Photography”, “2020 Deluxe Version: Poetry Photography Manuscripts Album”, and “2020 ‘Hymn to Poetry’: Online International Poetry Festival CD Album”;, director and visual designer of “12th Anniversary Poetry ╳Tea Deluxe Gift Set” and “12th Anniversary Commemorative Medallions”. She also directs “Encyclopedic Poetry School Creative Writing & Integrated Art Workshop”, members of which include poets, writers, dramatists, musicians and visual/installation/photography/calligraphy artists.

Yin Xiaoyuan graduated from Beijing International Studies University. She is a member of Writers’ Association of China, Translators’ Association of China and Poetry Institute of China. She has published 11 books including 5 poetry anthologies: Ephemeral Memories(Dazhong literature & art publishing, 2010), Beyond the Tzolk’in (China Federation of Literary and Art Publishing House, 2013), Avant-garde Trilogy(Tuanjie Publishing House, 2015) , Agent d’ensemencement des nuages (Encyclopedic Poetry School’ 10th Anniversary Series)(Beiyue Literature & Art Publishing House, 2017), and Cloud Seeding Agent (Pinyon Publishing, USA; nominated for “National Translation Award” of American Literary Translator’s Association and “Four Quartets Award” of Poetry Society Of America); and 6 translations, including The Ruby in Her Navel (Tsinghua University Press, 2014) by Booker Prize winner Barry Unsworth, a translation of contemporary New York poet/artist Bill Wolak’s poetry anthology Become a River (New Feral, 2018), two novels from Japanese and a haiku anthology. T.V.Petrusenko, Head of Acquisition Department, National Library of Russian, referred to the works by Encyclopedic Poetry School as “a new trend of contemporary Chinese poetry”, and Glennys Reyes Tapia, Head of Collection Department, BNPHU, described them as “bibliographical treasure of their (Chinese) culture”.

She wrote 18 epics (which add up to a total of 70 thousand lines) and 24 volumes of encyclopedic poems.

Her works were written in Chinese, English, Japanese, German and French and translated into French, German, Spanish, Italian, Swedish, Portuguese, Arabian, Irish, Galician, Finnish, Romanian, Greek, Estonian, Russian, Bengali, Hebrew, Macedonian, Turkish, Bulgarian, Japanese and Albanian, and published home and abroad. She is cooperating with 150+ contemporary poets in U.S., U.K., Sweden, Ireland, Australia, Spain, Portugal, Russia, Germany, France, Finland , Canada, Argentina, Japan, India, Estonia, Cuba, Honduras, Columbia, Chile, Bulgaria, Bolivia and Ecuador, etc.

She has travelled around China by her own, challenging mountains including Mount Huang, Mount Hua, Mount Heng (Hunan) and Mount Tai, which she summited on foot.

Epics by Yin Xiaoyuan:

Avant-garde Trilogy (前沿三部曲in Chinese):

Nephoreticulum (《云心枢》in Chinese)

Polysomnus (《多相睡眠》in Chinese)

Enneadimensionnalite (《九次元》in Chinese)

Wind Rose Sedecology (风能玫瑰十六传奇in Chinese):

Iki of Bashō, Wabi of Muramasa (《武芭蕉,雌村正》in Chinese)

Seepraland (《锡璞拉群岛战纪》in Chinese)

Wind Quencher (《止风之心》in Chinese)

Hanoi Tower (《汉诺塔》in Chinese)

Turkana (《图尔卡纳》in Chinese)

la Byzantine(《拜占庭野心》in Chinese),

Doppelganger Duet(《自他体二重唱》in Chinese),

Lapland Blood-soaked(《血沃拉普兰》in Chinese),

The Space-time Optimization Bureau(《时空优化署》in Chinese),

The Disappearance within Atacama (《盐湖疑踪》in Chinese),

Twin Flames(《双生火焰》).

Tagged , , , | Leave a comment

International Poet of the Week


I’m thrilled to announce that the prestigious British poetry magazine, The Poet, highlighted me as the International Poet of the Week 1-8 November 2020.

The Poet magazine published three of my poems written in English from the work in progress, The Lives of the Painters, „Francis Bacon”, „Frida Kahlo” and „Ion Țuculescu”.

The Poet was founded by the well-known poet and novelist Robin Barratt ( UK), one of the authors of the famous Penguin-Random publishing house.

I invite all poets who are interested to join this amazing poetry challenge to send Robin Barratt unpublished poems in English.

Sunt bucuros să vă anunț că prestigioasa revistă britanică de poezie, The Poet, m-a evidențiat ca Poetul Internațional al Săptămânii 1-8 noiembrie 2020.

Revista The Poet mi-a publicat trei dintre poemele scrise în limba engleză din cartea în lucru, Viețile Pictorilor, „Francis Bacon”, „Frida Kahlo”  și „Ion Țuculescu”.

The Poet a fost fondată de cunoscutul poet și romancier Robin Barratt din Marea Britanie, unul dintre autorii faimoasei edituri Penguin-Random House.

Invit toți poeții interesați să intre în această minunată provocare și să-i trimită lui Robin Barratt poeme în limba engleză.

https://www.thepoetmagazine.org/constantin-severin

Tagged , , , | Leave a comment

Wheel-Selfportrait


A new artwork from the Quantum Figurative series, „Wheel-Selfportrait”(„The Wheel of Life”), oil on canvas, 60×60 cm, 2020.

In Quantum Figurative, the visibile world is less important and the foreground is occupied by the vortex of the multiplied shapes and colours of the cuantic world, the invisible face of the universe.

QUANTUM FIGURATIVE is an art concept/movement launched by the visual artist Constantin Severin in August 2020.

Tagged , | Leave a comment

A new outstanding member of the Archetypal Expressionism Group: Erkut Tokman


Why Archetypal Expressionism?

I was influenced by different art movementsas far as I was aware of them  since my teenage years untill today, which they have left their marks on the history of art.

I would say I was always enthusiastic about experimental art movements such as Cubism, Dadaism, Futurism, Surrealism, Constructivism etc.  However one can trully confess that we would not have learnt or seen through all those experimentalism without classical art movements.  Today’s art is multi-disciplinary and covers digitally, audio-visually, textually vast multi-layered information in their  communication  possibilities to enrich artist’s inspiration and creativity.

I knew the artist and poet Constantin Severin’s works for many years and  have been following them in progress. Archetypes and expressionism have been always among the major motifs and salient points in Art, Philosopy and Writing. To this end perhaps we can confront with the idea of being created or uncreated in forms  already existing as an archetypes for future or past’s uncountable entities, as  Aristotle once  philosophized. As one can observe creativelly an art into certain structure, form or conception such as painting, sculpture, cinema, poetry, theatre, writing etc. can even externalize towards other fields such as Mythes, Philospophy, Literature, History etc.and some of those can be considered as fundamentally and partially as  the basement or establishment of an art work.

What does fascinates me the most in Archetypal Expressionism as Constantin Severin described: “The archetype is a universal symbol, just as untranslatable as music. The archetypal fields are real, a mystery of the universe. The archetypal cosmos is atemporal; it only contains a virtual germ of time.” İt  made me think that Archetypal Expressionism offers us timely doubled dimension as spatial past and future, however this bi-dimensional approach, out of its timely deliverence, sets forth also elasticity and flexibitiy due to its imaginativeness and capability as an art movement that has been already occupying certain place since its existence in the history of art. This is obviously to say that this existence is not only as an expressionism but also as an abstract appeal to us therefore  the main terms “Archeytpe” and “Expressionism” allows an artist to travel between those spatial possibilites and sofort.

As Constantin paraphrased, particularly “The archetypal fields are real, a mystery of the universe. The archetypal cosmos is atemporal” explains exactly  my current digital art work called “O’nun Rüyası” (The Dream of Third Person or His/Her Dream) which you will observe it herein Constantin Severin’s blog. This digital art work is the latest among my serial visual poetry series which gradually transformed into Digital Art, those works mostly divert from common concepts of visual poetry, because they stand on philosophically rather than ontological; dimensionally the fourth and even the fifth and mindfully thought-provoking side where the usage of common symbols and punctions which became metaphors as a part of visual-language as if they were turning into atomical particles even furtherly juxtaposing to mysticism, esoterism, perceptiveness, metaphysical intuition and endless eyesight and its perspective becomes indispensable sources of my digital-visual art-works.

I would proudly like tounderline hereby,  the Artists of Archetypal Expressionism, although I have found each as eloquent and influencial, I treasured and was affiliated with mostly Constantin Severin, Alberto D’Assumpcao, Pablo Marie, Yulia Kirschner works and today I am so proud of being part of this somptuous and awe-inspiring brand-new art-movement, therefore I gratefully thank Constantin Severin.

Erkut Tokman. 07/09/2020.

Bio Erkut Tokman

Erkut Tokman (1971-) Turkish poet, performance and visual artist, was born in Istanbul. He studied theatre,modern dance and poetry in London,Bucharest and Milan. He started his first visual-art works in 2006, with serial-works called “Dadadairies” (four volumes) where he collobarated with the artists from different countries and art disciplines among those Mihai-Judit Balko (Scluptor-Visual artists-Curators-Romania), Mircea Roman(Sculptor-Romania),Vincent Liotta (Opera Professor-U.S.A), Amelia Antoniu (Soprano-Romania), Sabriye Çelik (Photographer Artist) can be considered. Later on he continued with his visual art works with İstanbul Plaques (4 pieces-2008) and Journey  of a rose towards unknown lands(2012). Over the last two years he focused on visual-poetry works using symbols and punctuations and widely published them in Turkey’s experimantal literary reviews, mostly those poems are considered by the poet under serial poems called O’nun Şiirleri” (Poems of Third person or His/Her poems), latest two of those visual poems called O’nun Müziği” (Music of Third person orHis/Her music) and “O’nun Rüyası” (Dream of Third person or His/Her Dream) are turning point of his visual poetry which became digital or visual art. He took part in different international mail art projects with his visual works as well as featured by literary reviews. His visual art-work called Journey  of a rose towards unknown lands was demonstrated in  13th Congress of National Turism in Mediterranean University-Antalya, in the exhibition called “Tourism”, “Tourist”,”Turkey: A Destination” (December-2012) He was presented as an artist in this year Borders Art  and Architecture Festival -2020 in Venice -Italy under “Fragmented İdentities”section.

Tagged , , | Leave a comment

My art at Le Galeriste, Montreal


I’m thrilled to announce that one of my artworks, Text and Time 112 (The Couple, the Archetypal Expresssionism series) was selected by the well-known fashion design&production company Le Galeriste-The Wearable Art Gallery, Montreal which „showcases exclusive works of art from some of the world’s most respected artists, produced on high-end clothing made in Montreal (Canada). Our mission is to help artists from all over the world focus on their art by supplying revenues from the sale of humanly and environmentally responsible products made from A to Z in our Canadian factory.”
Many thanks to the wonderful team from Le Galeriste, who discovered my art on net

https://www.art-a-porter.com/fr/constantin.severin

Text and Time 112 (The Couple), oil on canvas, 70×90 cm, 2015. Private collection, Bucharest.

Tagged , , | Leave a comment

Quantum Figurative:„Cross-Selfportrait”


„Cross-Selfportrait”, oil on canvas, 50×60 cm, 2020.

This is the first artwork from a new series, Quantum Figurative, in which the visibile world is less important and the foreground is occupied by the vortex of the multiplied shapes and colours of the cuantic world, the invisible face of the universe.

Because my palette is close to the Expressionist masters, my new art concept can also be coined QUANTUM EXPRESSIONISM.

QUANTUM FIGURATIVE/QUANTUM EXPRESSIONISM is an art concept/movement launched by the visual artist Constantin Severin in August 2020.

Tagged | Leave a comment